TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE‐ OG ORDENSREGLER

Ordenregler

GRUNDLAG

Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads der bygger på demokratiske principper, som kræver alles involvering i fællesskabet og respekt for andres daglige virke. På Tornbjerg Gymnasium tilstræber vi, at alle elever, lærere og andet personale trives i hverdagen. Skolen er et lærested og et værested. Med uddannelsen i centrum er grundstenene tolerance, ligeværdighed og ansvar. Behagelige fysiske rammer, såsom udsmykkede faglokaler, gode undervisningsmaterialer, fællesarealer og indbydende udendørsområder, fremmer lysten til at lære og giver adspredelse i hverdagen. Vi forventer, at alle respekterer disse rammer og tager ansvar for, at de behandles ordentligt. Tornbjerg Gymnasium er et rummeligt gymnasium med plads til alle, der efterlever ovenstående.

Hvis elever udviser adfærd, der groft strider mod skolens værdigrundlag og almindelig god opførsel, kan det medføre sanktioner og i visse sammenhænge erstatningskrav fra skolens side. Nedenstående er eksempler, der skal tjene til klargørelse af, hvilke forhold der kan være tale om i den sammenhæng – uden listen dog på nogen måde dækker alle forhold, der kan udløse sanktioner.

Studie- og ordensreglerne gælder i forbindelse med undervisningstiden, hvad enten denne foregår på skolen eller uden for skolen, fx på ekskursioner. Reglerne kan også bringes i anvendelse i situationer uden for undervisningstiden, når de pågældende elever indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen, eller den pågældende adfærd skønnes at have betydning for forhold på skolen.

Eleverne orienteres af skolens ledelse om nærværende regler og om konsekvenserne af overtrædelse af dem – det er en pligt for eleverne at holde sig orienteret om reglerne, der fremgår af skolens hjemmeside.

 

STUDIEREGLER

Aktiv deltagelse i undervisningen
Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8:15 og kl. 16:30, og eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger skemaet ud over kl. 15:30, varsles mindst 14 dage i forvejen.

Der er mødepligt til undervisningen, herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, der er planlagt af skolen som led i undervisningen, fx Tornbjergsamlinger og –møder samt studievejledning.

Eleverne skal deltage aktivt i alle skolens planlagte aktiviteter, herunder virtuel undervisning, prøver, ekskursioner og studieture. En fremmødt elev, der på grund af sit handikap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i undervisningen, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering på basis af en lægeattest – udgiften til lægeattest afholdes af eleven. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, samt elever, der ansøger om fritagelse for undervisningen i idræt. Ved fritagelse for undervisningen i idræt skal eleven følge et andet fag, jf. reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen.

Eleverne er forpligtede til rettidigt at aflevere alle skriftlige opgaver, som kvalitativt og kvantitativt opfylder de stillede krav.

Kontrollen med elevers aktive deltagelse
På Tornbjerg Gymnasium administreres elevernes pligt til fremmøde til undervisningen på følgende måde: For hver lektion registreres det, hvilke elever der ikke er til stede. Det sker uanset årsagen til fraværet.
Senest ved slutningen af den aktuelle uge registrerer læreren fremmødet/fraværet via skolens intranet. Umiddelbart herefter kan eleven se den aktuelle status for fremmøde og afleveringer. Der er således mulighed for løbende selv at kontrollere forsømmelserne.
Alle elever har pligt til at melde fravær og årsag dertil. Dette sker senest samme dag via skolens intranet. Hvis særlige grunde taler for det, kan eleven give skolen telefonisk besked om fravær ved sygdom eller andet akut fravær. Det er vigtigt, at årsagerne til fravær angives, idet disse indgår i grundlaget for skolens stillingtagen til evt. sanktioner.

Fravær, forsømmelser og reaktioner herpå
Rektor sikrer, at der reageres tidligt på en elevs forsømmelser. Hvis en elev tilsidesætter skolens studie- og ordensregler, kan den ansvarlige uddannelsesleder iværksætte sanktioner. Elever, der midlertidigt på grund af sygdom i længere tid ikke kan følge den almindelige undervisning, skal have tilbud om sygeundervisning. Sygeundervisningen erstatter den uddannelsestid, som eleven ikke har gennemført i den pågældende periode.

Lægeerklæring
Ved fravær i mere end tre på hinanden følgende skoledage kan skolen udbede sig en lægeerklæring. Udgifterne hertil afholdes af eleven.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der tilsidesætter regler om tilstedeværelse og aflevering af opgaver, vil bestå af forskellige skridt:

  • Skriftlig advarsel
  • Indstilling til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin
  • Fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
  • Meddelelse til SU-styrelsen om manglende studieaktivitet (bortfald af SU)
  • Bortvisning

For de nævnte sanktioner gælder, at hvis eleven er under 18 år, orienteres indehaveren af forældremyndigheden skriftligt om dels fraværets omfang, dels skolens reaktion herpå.

I forbindelse med en skriftlig advarsel for manglende aflevering af skriftligt arbejde kan skolen pålægge en elev at udarbejde det skriftlige arbejde på skolen i et bestemt tidsrum, jf. stx-bekendtgørelsen § 96, stk. 5.

Snyd
Udgivelse af andres skriftlige arbejde for ens eget accepteres ikke, uanset om det er afskrift eller manglende angivelse af citat. Det vil i det daglige første gang medføre en advarsel, og opgaven registreres som ikke-afleveret, med mindre en ny besvarelse udarbejdes på skolen inden for et nærmere fastsat tidsrum. I tilfælde af gentagelse kan snyd medføre bortvisning fra skolen. Snyd i forbindelse med officielle prøver behandles efter reglerne i Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr 1018 af 25/08/2010, § 20.

 

ORDENSREGLER

Skolens inventar og materiel
Eleverne har pligt til at bidrage til, at skolens lokaler, inventar og materiel, herunder udleveret undervisningsmateriale, bevares i pæn og ryddelig stand, og at der spares på ressourcerne.
Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at den enkelte elev har erstatningspligt, hvis han/hun ødelægger skolens ejendom eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen.

Brug af skolens it-udstyr
Det er forbudt at indlægge og bruge uautoriserede programmer (inkl. spil) på skolens maskiner. Det er forbudt at ændre på computernes systemopsætning (inkl. skærm). Overtrædelse af disse forbud betragtes som hærværk på skolens inventar. Brug af internettet og e-mail må ikke involvere aktiviteter, der ifølge dansk lovgivning er strafbare, eller som kan skade Tornbjerg Gymnasiums omdømme.

Brug af faglokaler
Der er fastsat særlige regler for elevers brug af faglokaler til træning, samspil og lignende uden for den skemalagte undervisning. Alle elever skal før en sådan brug af skolens faciliteter sætte sig ind i de særlige regler for de pågældende lokaler, som fremgår af opslag i lokalerne.

Rygning, alkohol og stoffer
Rygning er ikke tilladt på skolens område (matrikel), jf. Lov om røgfri miljøer. Ved rygning på de tilgrænsende områder skal der udvises hensyn til naboer og omgivelser.

Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol eller narkotika i skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol.

Sanktioner
Overtræder en elev skolens ordensregler, kan rektor udelukke eleven fra undervisningen i kortere tid eller anvende de samme sanktioner, som er nævnt oven for under studieregler.

 

KLAGEADGANG

En elev (og dennes forældre/værger, hvis eleven er under 18 år) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller med hensyn til oprykning. Klagen skal indgives inden to uger efter afgørelsen og stiles til Ministeriet for Børn og Undervisning. Den afleveres til skolens rektor, der videresender klagen sammen med sin udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give klageren lov til at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden for en uge.

Carsten Claussen
Rektor
Tornbjerg, 1. august 2012