MANGFOLDIGHED, GENSIDIG RESPEKT OG DEMOKRATI

Vores mål er

 • at sikre rummelighed og tolerance med plads til alle typer af unge, der vil lære
 • målrettet for at tage en studentereksamen.
 • at alle kender og respekterer hinanden på Tornbjerg.
 • at eleverne har indflydelse på alle niveauer af skolens liv, bl.a. gennem et aktivt og
 • velfungerende elevråd og en demokratisk omgangsform.
 • at Tornbjerg-elever engagerer sig og bidrager konstruktivt.

Handlinger til efterlevelse af værdierne:

 • Fælles håndtering af studie- og ordensreglerne fremmer en god og tryg atmosfære
 • Aktiviteter på tværs af klasser og årgange betyder, at Tornbjergensere kender hinanden
 • Vi har fokus på vejledning af den enkelte elev gennem studievejledning samt lærerteam og faglærernes samtaler
 • Faste Tornbjergsamlinger fremmer information og åbenhed
 • Dialog og samtale har øverste prioritet
 • Faste Tornbjergmøder med dagsordener og elev-referater
 • Plads og handlemuligheder for elevorganisationer
 • Rektorbesøg i alle klasser
 • Elevrepræsentanter i skolens faste udvalg

KONTINUITET OG UDVIKLING

Vores mål er

 • at arbejde dynamisk med det almene gymnasiums rammer i en løbende dialog mellem tradition og fornyelse og med fokus på både det almendannende og det studieforberedende
 • at bruge værdigrundlaget som udgangspunkt for målsætninger og strategier
 • at sikre, at evalueringer er velbegrundede og følges op af ny vision
 • at fortsætte en lang og solid tradition for faglig og pædagogisk udvikling på Tornbjerg Gymnasium

Handlinger til efterlevelse af værdierne

 • Systematiske evalueringer af undervisningsforløb, udviklingsprojekt m.v.
 • Pædagogiske dage og efteruddannelse
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde

UDFORDRENDE LÆRINGSMILJØ

Vores mål er

at undervisning og læring foregår i elevøjenhøjde.
at sikre faglig progression, socialt engagement og trivsel.
at skabe kvalitet gennem faglighed, nysgerrighed, selvstændighed og samarbejde.
at styrke kreativiteten ved at give plads til initiativet og det innovative.
at fremme virkelighedsnær undervisning.
at internationaliseringen er en integreret del af undervisningen.

Handlinger der sikre efterledelse af værdierne

Vi møder eleven, der hvor han eller hun er og udfordrer fagligt, socialt og personligt, så horisonten udvides, og grænser overskrides

 • – faglige screeninger for at finde elevens niveau
 • – varierende arbejdsformer
 • – differentieret undervisning
 • – brug af elevernes bidrag

Lektiehjælp, Læsevejledning, Studievejledning
Fokus på evaluering og Almen Studieforberedelse

 • – i skolens AT-forløb udvikler vi systematisk studiekompetencer og IT- færdigheder

Virkelighedsnær og vedkommende undervisning

 • – styrkelse af elevernes nysgerrighed og lyst til fordybelse
 • – Tornbjergs internationale indsats med samarbejde med skoler fra andre lande
 • – inddragelse af eleverne i undervisningsplanlægningen
 • – elever fra Tornbjerg stifter bekendtskab med SDU/UCL og private virksomheder/offentlige institutioner
 • – fokus på samspil mellem fagene i emneorienterede projekter
 • – plads og rum til ”den gode ide”

Udvekslinger, studieture og virtuelt samarbejde med andre lande foregår nu og udvikles yderligere, se Internationalt samarbejde

Udfordrende undervisning

 • Projekt forskerspire
 • Akademiet for talentfulde unge – ATU

SAMARBEJDE, ÅBENHED OG TYDELIGHED

Vores mål er

 • at udvikle og kvalificere samarbejde.
 • at styrke handle- og beslutningsdygtighed på alle planer gennem accept af fælles rammer og roller.
 • at sikre klarhed og gennemskuelighed omkring skolens profil og målene for skolens aktiviteter.
 • at fremme en åben, ærlig og tydelig kommunikation på alle niveauer både internt og eksternt.

Handlinger der sikre efterlevelse af værdierne

Fokus på klasserumskulturen, teamkulturen og skolekulturen
Teamledelse
Ligeværdig kommunikation på alle niveauer
Klar kommunikation til relevante niveauer
Fokus på videndeling og sparring på alle niveauer
Overskuelig og informativ informations- og kommunikations platforme

HUMOR, GLÆDE OG ORIGINALITET

Vores mål er

 • at skabe gode rammer for et dynamisk og trygt arbejdsmiljø og dertil hører humor og glæde.
 • at eleverne trives og dermed engagerer sig i fagene, uddannelsen og skolens mange tilbud.

Handlinger sikre efterlevelse af værdierne

En uhøjtidelig omgangstone
Underholdning på Tornbjergsamlingerne fra elever og lærere
Arrangementer og tilbud på tværs af klasser og årgange, fx:

 • Temaår hvert 3. år
 • Jazzen
 • Fester
 • Amatøraften
 • Idrætsdag
 • Forårskoncert
 • Ekskursioner, hytteture og studieture
 • Frivillige aktiviteter (idræt, musik og billedkunst)

Lune medarbejdere ;-)