Fornyet uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve (OOP)

Kun for elever, der er indstillet til prøve.

Beskrivelse af UPV og OOP 

På Tornbjerg Gymnasium afholdes der UPV og OOP den 27. marts (28. marts) 2017

 

Fælles for prøverne (UPV og OOP)

På Tornbjerg Gymnasium afvikles prøverne til UPV og OOP oftest i løbet af marts.

Ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser skal aflægge de faglige delprøver på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver.

Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation, fx i form af et pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på en tre‐årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx), gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre tre‐årige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.

Ansøgeren får besked om prøvens udfald pr. brev, der afsendes fra skolen normalt samme dag, prøven har været afholdt.

Resultatet af prøven sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med en begrundelse.

Lovgivning:
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Obligatorisk optagelsesprøve (OOP)

En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (stx), der søger direkte fra grundskolen, men som mangler en eller flere af folkeskolens afgangsprøver, skal til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag pga sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på afleverende skole.

Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for.

Der prøves i dansk, matematik, engelsk samt enten fysik‐kemi eller 2. fremmedsprog. Prøven i fagene består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere, efterfulgt af en samtale med et par af skolens lærere.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf), som ikke vurderes uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller af egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en fornyet uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vurderingen bygger på en faglig prøve og en samtale med et par af skolens lærere.

Den faglige 80 min. prøve ligger i dansk, engelsk og matematik samt i enten fysik/kemi eller 2. fremmedsprog tysk (eller fransk hvis man har haft det sprog i grundskolen i stedet for tysk).
Prøven består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere.

Den efterfølgende samtale sigter på at finde ud af, om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Alle uger

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
no photo