< Tilbage

Sådan bliver du optaget

Ansøgning

Du kan finde og udfylde ansøgningsskemaet vedr. optagelse på elektronisk form på

www.optagelse.dk

Hvis du ønsker optagelse på Tornbjerg Gymnasium (uddannelsen til studentereksamen, stx), skal
du inden udfyldelsen have besluttet dig for

  • Hvilket af sprogene tysk, fransk eller spansk, du ønsker som 2. fremmedsprog
  • Hvilket af fagene billedkunst, musik eller dramatik, du ønsker som kunstnerisk fag

Bemærk venligst, at der for nogle studieretninger er begrænsninger på mulighederne for valg af 2.
fremmedsprog eller kunstnerisk fag.

Din ansøgning om optagelse i gymnasiet skal være udfyldt og afleveret elektronisk senest 1. marts,
men der kan være en tidligere frist på din skole. Ansøgere, der ikke pt. går i skole eller på
efterskole, skal sende ansøgningen, inden 15. marts. Du kan få hjælp til din
ansøgning fra din vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

 

 

Særligt vedr. Tornbjerg Elite og den firårige‐ordning

Hvis du er eliteidrætsudøver og har ønske om at udnytte Tornbjerg Elite‐ordningen med en særlig treårig tilrettelæggelse af uddannelsen, så skal du først have en idrætslig godkendelse gennem
Tornbjerg Gymnasium. Ansøgningsfristen er primo februar (se Tornbjerg Elites hjemmeside).

Ønsker du at benytte TeamDanmark‐ordningen , som desuden giver mulighed for en firårig
tilrettelæggelse, kræver det en godkendelse fra TeamDanmark.
Elever, der følger Musikalsk Grundkursus (MGK), har også mulighed for et en firårig
tilrettelæggelse.

Du kan få nærmere oplysninger om alle disse muligheder hos uddannelsesleder Georg Sveistrup.
Han træffes på orienteringsmødet i januar, på Tornbjerg Elite‐aftenen, der normalt afholdes i januar og ellers på telefon 66 157102.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Ansøgere, der søger direkte fra 9. eller 10. klassen med Tornbjerg Gymnasium som første prioritet, og som ikke er erklæret uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse, vil som hovedregel blive indkaldt til en prøvning af uddannelsesparatheden på Tornbjerg Gymnasium (se mere her). Prøvningen er en vurdering af ansøgers faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på at gennemføre en gymnasial uddannelse. Selve forløbet af prøvningen på Tornbjerg Gymnasium er todelt. Først gennemføres en computerbaseret, skriftlig og faglig test i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi eller tysk uden hjælpemidler – prøven varer i alt 80 min. Efter testen er der en samtale af ca. 15 minutters varighed om især de personlige og sociale kompetencer med en gymnasievejleder og en uddannelsesleder.
Resultatet af prøvningen meddeles skriftligt senest et par dage efter prøvningen og samtidigt
orienteres Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den vurdering af ansøgers
uddannelsesparathed, som Tornbjerg Gymnasium foretager, gælder for optagelse på alle
gymnasiale uddannelser i denne ansøgningstermin.

Obligatorisk optagelsesprøve (OOP)

Ansøgere, der direkte fra 9. eller 10. klasse søger Tornbjerg Gymnasium som første prioritet, men
som ikke har aflagt eller samme år aflægger folkeskolens obligatoriske afgangsprøve i et eller flere fag, skal aflægge en
obligatorisk optagelsesprøve på Tornbjerg Gymnasium. Vi indkalder i givet fald ansøgeren til den
obligatoriske optagelsesprøve (se mere her).
Prøvens niveau svarer til niveauet for folkeskolernes afgangsprøve. Først gennemføres en
computerbaseret, skriftlig og faglig test i dansk, engelsk, matematik samt fysik/kemi eller tysk
uden hjælpemidler – den varer 2 timer. Derefter er en kort samtale med skolens rektor
eller en uddannelsesleder.
Resultatet af prøvningen meddeles skriftligt senest et par dage efter prøvningen og samtidigt
orienteres Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den vurdering af ansøgers
uddannelsesparathed, som Tornbjerg Gymnasium foretager, gælder for optagelse på alle
gymnasiale uddannelser i denne ansøgningstermin